Artikel 1: Algemene voorwaarden

1.1 Een bedrijf is verplicht de tekst van haar Algemene Voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan de consument voordat 
er een overeenkomst gesloten.

1.2 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij iedere overeenkomst tussen bedrijf en consument.

1.3 Afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Iedere aanbieding van product of dienst dient duidelijk en naar waarheid te worden omschreven.

2.2 Afwijkingen en of beperkingen dienen duidelijk te worden vermeld.

2.3 Iedere aanbieding moet informatie bevatten waardoor het duidelijk is welke rechten en plichten een consument heeft bij 
aanvaarding van het aanbod.

2.4 In ieder aanbod dient, indien van toepassing vermeldt te worden: de prijs, de wijze van betaling, verzendkosten en overige 
voorwaarden die van toepassing zijn.

Artikel 3: Herroepingsrecht

3.1 De wet stelt dat een overeenkomst, gedurende 7 werkdagen, kan worden herroepen. De termijn van 7 werkdagen gaat in op het 
moment dat de consument of degene namens de consument goederen in ontvangst neemt en het bedrijf aan haar verplichtingen 
heeft voldaan. Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.

3.2 Voldoet een bedrijf niet aan haar informatieverplichtingen, dan geldt er een herroepingstermijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf 
daarna alsnog aan haar informatieverplichtingen, dan geldt de termijn van 7 werkdagen vanaf dat moment.

3.3 Een bedrijf mag geen kosten voor het herroepen in rekening brengen. De consument is hoogstens verplicht de kosten voor het 
terugzenden van de goederen te betalen. Als de consument de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet het bedrijf het door de 
consument betaalde bedrag terugbetalen. Creditering dient spoedig plaats te vinden, maar in elk geval binnen 30 dagen na de 
ontbinding van de overeenkomst.

3.4 Beperkingen en uitsluitingen dienen door bedrijf duidelijk te worden vermeld. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de 
volgende gevallen 
voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen vóór de termijn van zeven werkdagen; 
voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen 
invloed heeft; 
voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk 
karakter hebben; 
voor computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 4: Prijs

4.1 De prijs van een product of dienst dient duidelijk vermeld te worden. Aanduiding van de gehanteerde valuta in symbool of woord is 
verplicht.

4.2 Het bedrijf vermeldt de toegepaste belastingen.

4.3 Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging 
doorvoert, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, dan wel naleving van de overeenkomst te verlangen.

4.4 Bij variabele prijzen moet hier voldoende informatie over verstrekt worden en gelden eventuele prijzen als richtprijzen.

Artikel 5: Bestelling en uitvoering

5.1 Het bedrijf moet, tenzij anders overeengekomen uiterlijk binnen 30 dagen de bestelling leveren. Deze termijn gaat in vanaf het 
moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

5.2 Het bedrijf zal met grote zorg de aanname en uitvoering van een bestelling behandelen.

5.3 Bij het niet kunnen leveren binnen 30 dagen door het bedrijf, moet de consument hiervan in kennis worden gesteld en de 
mogelijkheid de koop te ontbinden. Hierbij dient het al betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen terugbetaalt te 
worden.

5.4 Het uitvoeren van diensten of leveren van goederen zonder dat hierbij een overeenkomst met de consument is gesloten, wordt 
geacht ongevraagd te zijn.

5.5 Levering van goederen vindt plaats op het adres dat door de consument is opgegeven tenzij anders overeengekomen.

5.6 Het bedrijf draagt het risico van vermissing/beschadiging van goederen tot met moment van bezorgen, tenzij anders is 
overeengekomen.

5.7 De consument is verplicht het bedrijf onjuistheden in ontvangen of verstrekte gegevens te melden.

Artikel 6: Betaling

6.1 De klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering, 
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.2 Betaling dient in contanten, PIN, iDeal, PayPal, overboeking of rembours plaats te vinden, 
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7: Levering

7.1 Alle goederen of diensten dienen zo spoedig mogelijk geleverd te worden doch uiterlijk binnen 30 dagen. Indien de levertermijn niet 
haalbaar is dient het bedrijf de consument hiervan op de hoogte te brengen.

7.2 Indien een bedrijf niet binnen 30 dagen kan leveren kan de consument zonder extra kosten de overeenkomst ontbinden. Al betaalde 
bedragen dienen door bedrijf binnen 30 dagen terugbetaald te worden.

7.3 Deelleveringen zijn mogelijk in overleg met de consument.

7.4 Vervanging aangeboden worden. De consument is vrij om dit al dan niet te accepteren. Voorwaarden voor bij levering van 
vervangende goederen of diensten blijven van kracht.

7.5 Het risico van schade tijden levering aan producten ligt bij het bedrijf. Tot het moment van bezorging is het bedrijf verantwoordelijk 
tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Klachten

8.1 Ieder bedrijf dient de mogelijkheid aan de consument te geven om een klacht in te dienen.

8.2 Bedrijven dienen klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een week in behandeling te nemen en binnen 30 dagen tot een 
passende oplossing te komen met de consument. De periode van 30 dagen gaat in na het ontvangen van de klacht door het bedrijf.

Artikel 9: Garantie en retour

9.1 De duur van de garantie is standaard 12 maanden (nieuw) en 3 maanden (gebruikt) op de hardware, tenzij anders is vermeld. 

De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen: 
A: / indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd 
B: / indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens DigitComputers zijn verricht. 
C: / bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. 
D: / indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden. 
E: /indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires. 
F: /indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

9.2 U draagt zelf de kosten voor het versturen van uw product. Wij nemen, mits het product onder de garantievoorwaarden valt, de 
kosten voor verzenden naar u terug voor onze rekening.

Artikel 9: Wijziging voorwaarden

DigitComputers is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden en in haar website aan te brengen. DigitComputers zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig op haar website publiceren.